top of page

Właścicielka Centum Mediacji i Szkoleń z wykształcenia pedagog, absolwentka podyplomowych studiów z mediacji sądowej i pozasądowej, posiada niezbędne kwalifikacje, jak również wystarczające doświadczenie zawodowe pozwalające na prowadzenie mediacji i szkoleń.

 

Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie wpisana została na listę mediatorów w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591, w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1020), ponadto na listę mediatorów uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych prowadzoną przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Oferta Centum:

W ramach usług z zakresu mediacji Centrum Mediacji i Szkoleń proponuje:

1. sądowe mediacje karne,

2. sądowe mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego,

3. sądowe i pozasądowe mediacje cywilne , w tym:

a)   mediacje rodzinne, których przedmiotem jest:

  • określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi (plan opieki rodzicielskiej),

  • określenie zasad pokrywania kosztów utrzymania i wychowywania dzieci (alimenty),

  • określenie sposobu gospodarowania wspólną własnością, w tym korzystania ze wspólnego mieszkania,

  • określenie sposobu wykonywania opieki nad osobami o szczególnych potrzebach;

b)   mediacje pracownicze w sprawach o mobbing,

4. mediacje oświatowe,

5. mediacje społeczne.

Pozostałe usługi Centrum, związane są z działalnością szkoleniową oraz naukowo-badawczą.

Mediacje
Szkolenia
Blog

Centrum Mediacji i Szkoleń z siedzibą w Chełmie to, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, indywidualna zarobkowa działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Rodzaj i symbol działalności, którą realizuje Centrum to, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, to m.in.:

PKD 69.10.Z –  działalność prawnicza,

PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację.

Misja Centrum Mediacji i Szkoleń oddana jest w zdaniu:

Mediacja sprzyja porozumieniu

Rozwijając myśl zawartą w powyższym sformułowaniu należy przyjąć, iż misją Centrum Mediacji i Szkoleń jest świadczenie wysokiej jakości usług sprzyjających porozumieniu i zapobiegających eskalacji sytuacji konfliktowych, zarówno na poziomie mikro-, jak i makrospołecznym, poprzez stosowanie alternatywnej metody rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja, jak również poprzez szeroko rozumianą edukację lokalnej społeczności w zakresie mediacji i komunikacji oraz prowadzenie badań naukowych  i prac rozwojowych w tym zakresie.

Centrum Mediacji i Szkoleń posiada loga identyfikujące jego działalność:

bottom of page